Gaztea Bazara-Si eres jóven

elastikoa-eaj-gazteak

EAJren hauteskunde konpromezuak gazteekiko. Bilboko gazteriarentzat egin behar duguna.

Compromisos electorales del PNV  con la juventud. Lo que hay que hacer en Bilbao para los jóvenes.

Euskaraz:

 

 • Bilboko bidegorrien plana garatzea, gaur egungo sarea gutxienez %50 handituta, hiriko gainerako kaleetan bizikletaz mugitzea erraztuz.
  • Bilboko Eraztun Berdea onetsi eta garatzea, jolaslekuen 10 milioi m lortzeko; horren barruan, Pagasarriko Plana eta Hiri-inguruko Parkeen Plana garatzea.
  • GR mendi-ibilbideak egin eta seinaleak jartzea, Bilboko “Eraztun Berdea” erabiltzeari mesede egiteko.
  • Eraikiko diren etxebizitza berrien ehuneko 50 inguru sustapen publikokoak (bereziki BOE) izateko konpromisoa hartzea.
  • Bilbon eraikitzen diren BOE etxebizitzetara lehentasunez Bilboko gazteak sartzeko neurriak ezartzea.
  • 9.000 etxebizitza berri eraikitzea, besteak beste, Garellanon, Ametzola-Errekalden, Boluetan, Zorrotzaurren, Olabeagan, Elorrietan eta Deusturen hegalean.
  • Etxebizitza handiak banantzea errazteko formulak aztertzea, batez ere erdigunean eta Zazpikaleetan.
  • Lonja hutsak etxebizitza bihurtzeko erraztasunak ematea, eta horiek ekonomiaren ikuspegitik eskuragarriak izatea; auzoak dendarik gabe ez uztea.
  • Etxebizitza-alokairuaren merkatuari mesede egitea, Udal Etxebizitzak sozietatean etxebizitza berriak sustatuz.
  • Garraioen Partzuergotik Garraiorako Txartel Bakarra abian jartzen laguntzea.
  • UPV-EHUrekin lankidetzan aritzea Bilboko hedatze-plana garatzeko, Sarrikoko eta Basurtuko campusetan. Zentro berriak eraikiko dira arlo juridiko, ekonomiko eta lan arloko ikasketak egiteko; Medikuntza; Industria Ingeniaritza Teknikoa eta Meatze Ingeniaritza, I+G+B; eta Telekomunikazioak eta Ikus-entzunezkoak.
  • UPV-EHUrekin lankidetzan aritzea Udako Unibertsitateari bultzada berria emateko Bilbon.
  • EITBrekin lankidetzan aritzea Euskal Telebista Publikoa Bilbon ezarri dela aprobetxatzeko, hirian ikus-entzunezkoen sektore bat sortuz.
  • Bilboko Agenda Digitala 2012 garatzea, Udalean eta Bilbon teknologia berriak ezarriz eta berrikuntzaren aldeko apustua eginez.
  • Inguru ekonomiko eta negozioen inguru berriaren sorrera sustatzea Zorrotzaurren jarduera ekonomikora eta lan-sorkuntzara bideratuko diren jardueren %25ean.
  • Boluetan enpresa eta ekimen berriak bultzatzeko zentro bat sortzea, Peñascal Fundazioarekin lankidetzan.
  • Erakunde pribatuekin lankidetzan aritzea Bilbon I+G+B jarduerak garatzeko.
 • Etxebizitzaren errentamenduan eskubide eta eginbeharren gida bat egitea, errentatzailearen abusuak eta errentarien erabilera-irregulartasunak saihesteko.
 • Herritarrentzat gizarteratzearen eta kultura-artekotasunaren aldeko kanpainak sustatzea, jokabide arrazista eta xenofoboak saihesteko.
  • Lan-programa zehatzak garatzea lan-munduan sartzeko zailtasun bereziak dituzten kolektiboei zuzenduta:
    • Langabezian aldi luzeak egiten dituzten langabeak.
    • Emakumezkoak.
    • Kualifikazio txikia duten gazteak.
    • Etorkinak.
    • Lizentziatu berriak diren gazteak, lan-esperientziarik ez dutenak.
 • Emakumezkoaren arloko jardunak Emakumezkoaren Kontseiluaren barruan adostuta eta landuta egoteko konpromisoa.
  • Ikastolen Federazioarekin lankidetzan aritzea La Canteran Lanbide Heziketako zentro berria eraikitzeko.
  • “Alondegia” aisia- eta kultura-gune moduan irekitzea eta bertan zerbitzu publikoak eta pribatuak beste zerbitzu batzuekin bateratzea, besteak beste: kirol-zentroa, SPA, Mediateka, Erakusketa Aretoak, Zinemak, Jatetxeak, Hitzaldi Aretoak…
  • Bilbao Live Festival kontzertu-jaialdien erreferente moduan sendotzea iparraldean, eta Miribillako kiroldegia eraikitzean bertan jarduerak garatzea.
  • Bilbao.Gaua programa bultzatzea, gazteei bideratutako aisia moduan. Programa berriz definituko da errendimendu handiagoa izan dezan eta gazteen eskariekin bat etor dadin.
  • Hiru Gaztegune berri eraikitzea gazteentzat entretenitzeko espazio gehiago lortzeko, eskaintza nerabeen eta oraindik nerabe ez direnen kolektiboetara egokituz.
  • Kontzertu eta ikuskizunetarako kokapen berria aurkitzea gaur egungo Botikazarreko espazioaren ordez, Zorrotzaurre proiektuko urbanizazio-lanak hasten direnean.
  • Hiriak behar duen aisia- eta dibertimendu-eskaintzan oreka mantentzea eta Bilboko herritarren bizi-baldintzak eta atseden hartzeko beharrizana bermatzea.
  • Auzoetan kultura- eta aisia-jarduerak bultzatzea, Bilboko inguru bakoitzeko gizarte-kolektiboekin lankidetzan arituz eta kultura-zabalkunderako kanpaina etengabeak sustatuz.
  • Kiroldegi berriak irekitzea Alondegian, Atxuriko Hermanitas de los Pobres urbanizazioan eta Miribillan.
  • Bizkaiko Foru Aldundiarekin lankidetzan aritzea Bilbon kiroldegi berria eta Miribillako pilotaleku berria eraikitzeko.
  • Udaleko kiroldegiak berritzea eta Deustu-Zorrotzaurre inguruan itsasadarreko kirolean espezializatutako kirol-ingurua sortzeko aukera aztertzea: arrauna, piraguismoa…
  • Kirol-klubei emandako laguntza %50 handitzea, klub horien lan-baldintzak hobetzeko.
  • Bilboko Udaleko aurrekontuaren %0.7 euskara bultzatzeko politiketara bideratzea.
  • Web orrialdearen bidez, herritarrei posta elektronikoa eta posta-helbide bat eskaintzea alkateari kexuak, iritziak eta iradokizunak adierazteko.
  • Udaleko lehiakide politikoekin errespetu politiko eta pertsonala izateko konpromisoa, hau da, irainik, eraso neurrigaberik edo jardun politiko makurrik ez erabiltzea.
  • Udaleko gastuaren %0.7 garatze bidean dauden herrialdeekin lankidetza-jarduerak eta –proiektuak egitera bideratzea.

 

Castellano:

 • Desarrollar el Plan de Bidegorris de Bilbao, aumentando la actual red en al menos un 50% y facilitando la movilidad en bicicleta por el resto de calles de la ciudad.
  • Aprobar y desarrollar el Anillo Verde de Bilbao, con el objetivo de conseguir  10 millones de m de espacios lúdicos, en el que se desarrolle el Plan de Pagasarri y el Plan de Parques Peri-urbanos.
  • Realización y señalización de rutas de montaña “GR” de cara a favorecer el uso del “Anillo Verde” de Bilbao
  • Compromiso de que en torno al 50 por ciento de las nuevas viviendas que se construyan en los nuevos desarrollos sean de promoción pública, principalmente VP0.
  • Establecer medidas para a las viviendas de VPO que se construyan en Bilbao, tengan acceso preferencial jóvenes bilbainos.
  • Poner en marcha la construcción de 9.000 nuevas viviendas en zonas como Garellano, Amézola-Rekalde, Bolueta, Zorrozaurre, Olabeaga, Elorrieta o la ladera de Deusto.
  • Estudiar fórmulas para facilitar la segregación de grandes viviendas, especialmente en el centro y en el Casco Viejo.
  • Facilitar la conversión de lonjas vacías en viviendas, haciendo que sean asequibles económicamente y no desertizando comercialmente los barrios.
  • Favorecer el mercado de alquiler de vivienda, desde la promoción de nuevas viviendas en la sociedad Viviendas Municipales.
  • Colaborar en el seno del Consorcio de Transportes en la puesta en marcha del Billete Único de Transporte.
  • Colaboración con la UPV-EHU para desarrollar su plan de expansión en Bilbao en los campus de Sarriko y Basurto con la construcción de nuevos centros para los estudios en el campo jurídico, económico y laboral; Medicina; Ingenieros Técnicos Industriales y de Minas, I+D+I; y Telecomunicaciones y Audiovisuales.
  • Colaboración con la UPV-EHU para relanzar la Universidad de Verano en Bilbao.
  • Colaboración con EITB para aprovechar la implantación de la Televisión Pública Vasca en Bilbao con la creación de un sector de audiovisuales en la Villa.
  • Desarrollo de la Agenda Digital de Bilbao 2012 con la Implantación de nuevas tecnologías en el Ayuntamiento y Bilbao, apostando por la innovación.
  • Promover la creación de una nueva zona económica y de negocios en el 25% del total de actividades que serán destinadas en Zorrozaurre a actividad económica y creación de empleo
  • Creación en Bolueta de un centro de apoyo a nuevas empresas y nuevas iniciativas, colaborando con la Fundación Peñascal.
  • Colaboración con instituciones privadas para el desarrollo de actividades de I+D+I en Bilbao.
 • Elaboración de una guía de derechos y deberes en el arrendamiento de vivienda, de cara a evitar abusos por parte de los arrendadores e irregularidades en el uso por parte de los arrendatarios.
 • Promover para el conjunto de la población campañas a favor de la integración social y la interculturalidad, de cara a evitar actitudes racistas y xenófobas.
  • Desarrollar programas específicos de empleo dirigidos a aquellos colectivos con especiales dificultades de inserción laboral:
    • Personas desempleados con largos periodos en situación de desempleo.
    • Mujeres.
    • Jóvenes con baja cualificación.
    • Inmigrantes.
    • Jóvenes recién licenciados, y sin experiencia laboral.
 • Comprometerse a que las acciones en materia de mujer serán consensuadas y trabajadas en el seno del  Consejo de Mujer.
  • Colaboración con la Federación de Ikastolas para la construcción en La Cantera de un nuevo centro de Formación Profesional.
  • Apertura de “La Alhóndiga” como centro de ocio y cultura en el que se conjuguen servicios públicos y privados con centro deportivo, SPA, Mediateca, Salas de Exposiciones, Cines, restauración, conferencias,….
  • Consolidación del Bilbao Live Festival como referente en la zona norte de festivales de conciertos y desarrollar actividades una vez que esté construido el nuevo Palacio de los Deportes de Miribilla.
  • Impulsar el programa Bilbao.Gaua, como ocio para los jóvenes, redefiniendo el programa de cara a conseguir un mayor rendimiento del mismo y un mayor encaje en las demandas de los jóvenes.
  • Abrir tres nuevos Gaztegunes de cara a conseguir más espacios de entretenimiento para los jóvenes, adaptando la oferta a los colectivos de adolescentes y preadolescentes.
  • Estudiar una ubicación alternativa para la celebración de conciertos y espectáculos a la actual de Botika Vieja, una vez comience la urbanización del proyecto Zorrozaurre.
  • Mantener una política de equilibrio ente la oferta de ocio y diversión que necesita la ciudad y garantizar las condiciones de vida y necesidad de descanso para los vecinos y vecinas de Bilbao.
  • Impulsar la realización de actividades culturales y de ocio en los barrios, colaborando con colectivos sociales de cada zona de Bilbao para promover campañas permanentes de difusión cultural.
  • Apertura de nuevos polideportivos en La Alhóndiga, en la urbanización de Hermanitas de los Pobres de Atxuri, y en Miribilla.
  • Colaboración con la Diputación Foral de Bizkaia para la construcción en Bilbao de un nuevo Palacio de los Deportes y el Frontón de mano en Miribilla.
  • Renovación de los polideportivos municipales y estudiar la posibilitar de crear en el entorno de Deusto Zorrozaurre una zona destinada al deporte de ría: remo, piragüismo,
  • Aumentar las ayudas a la práctica deportiva a los clubes en un 50%, de cara a mejorar sus condiciones de trabajo.
  • Garantizar que el 0.7% del presupuesto corriente del Ayuntamiento de Bilbao a políticas de apoyo al Euskera.
  • Ofrecer a la ciudadanía, a través de la página web, una dirección de correo electrónico y dirección postal a través de la cual cualquier ciudadano pueda dirigirse al Alcalde con sus quejas, opiniones o sugerencias.
  • Comprometerse a mantener con los contrincantes políticos municipales una actitud de respeto político y personal, ausente de insultos, ataques desmedidos y malas prácticas políticas.
  • Mantener el 0.7% del gasto corriente del Ayuntamiento para actuaciones y proyectos de cooperación con los países en vías de desarrollo.
Anuncios

1 Response to “Gaztea Bazara-Si eres jóven”


 1. 1 Alexwebmaster marzo 3, 2009 en 11:08 am

  Hello webmaster
  I would like to share with you a link to your site
  write me here preonrelt@mail.ru


Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s
RSS EGI

 • Se ha producido un error; es probable que la fuente esté fuera de servicio. Vuelve a intentarlo más tarde.

RSS Bizkaiko EGI

 • El que quiera entender…¡que entienda!
  Iker Lobera Ezenarro (Deia) Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia TAL día como hoy, hace veinte años, Idaho se proclamó como algo más que un estado americano agrícola y despoblado, hogar de la mayoría de la diáspora vasca en los Estados Unidos, donde acudir al templo mormón cada domingo es el eje central de [...]
 • Euskararen eta herriaren etorkizuna
  Ugaitz Zabala (Deia) GAU ilunak egunsentia zekarreneko zantzua eta esperantza zeuzkan euskaltzale orok demokraziari ongi etorria eman ziotenean. Gau ilunak egunsentia zekarreneko zan-tzua eta esperantza zeuzkan euskaldun orok gizarte mugimenduek euskaltzaletasunaren lekukoa hartu zutenean legez. Gau ilunak egunsentia zekarreneko zan-tzua eta esperantza zeuka […]
 • Urriak 25, zer dugu ospatzeko?
 • Ikurrina Alderdi Egunean!
  Aurreko asteburuan Alderdi Eguna izan zen Forondako zelaietan. Asteburu osoan EGIkoak, akanpadan egon gara eta ekintza ezberdinak antolatu ditugu egun horietan. Argi ikusi da gure jendea, gure herriaren alde lan egiteko prest eta gogotsu dagoela.
 • Juventud y violencia: conceptos antagónicos (Deia egunkarian)
   (ARATZ CASTROk idatzia) DURANTE estos días estamos observando las reacciones que los distintos agentes sociales y políticos tienen sobre el Informe extraordinario sobre atención institucional a las víctimas del terrorismo en Euskadi presentado por el Ararteko días atrás. La información que llega a la sociedad a través de los medios de comunicación mayoritar […]

RSS Blogosfera Jeltzalea

 • Se ha producido un error; es probable que la fuente esté fuera de servicio. Vuelve a intentarlo más tarde.

Argazkiak

EGUTEGIA

mayo 2007
L M X J V S D
« Dic   Jun »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
Anuncios

A %d blogueros les gusta esto: